Yeah, okay, but, …DO YOU BELIEVE IN MAGIC?

.

Do you believe like I believe

(Do you believe in magic)

Do you believe like I believe

(Do you believe, believer)

Do you believe like I believe

(Do you believe in magic)

.
.

.

.

.

.